PHOTOALBUMSergejeva
YAroslavna
Borisovna

relatives

husband
Kaplan
Iosif
Viktorovich

father
Sergejev
Boris
Andrejevich

mother
Vodolazhskaya
Zinaida
Ivanovna

children
Kaplan
Ilya
Iosifovich