Бархатная книга — глава 6

ГЛАВА 6


(53)
РОДЪ КНЯЗЕЙ РЯЗАНСКИХЪ.
Князи Резанские и Муромские, а отъ Резанскихъ и Пронские; а пошли отъ Святославова Ярославича Черниговскаго внука Великаго Князя Володимира.
А у Святослава Ярославича Черниговскаго дети:
Давыдъ,
Да Олегъ,
Да Ярославъ,
Да Глебъ,
Да Борисъ,
Да Романъ; и те все Святослава Черниговскаго дети писаны въ Черниговскихъ Князехъ; а Резанские и Муромские пошли отъ Святославоважъ сына отъ третьего отъ Ярослава; а былъ Ярославъ на Чернигове, а после того былъ на Муроме и на Резани; а въ Муроме его и не стало.
А у Ярослава Святославича дети:
Ростиславъ,
Да Святославъ,
Да Юрьи.
А были Ростиславъ и Святославъ на Резани.
А Юрья былъ на Муроме; не стало его бездетна.
А у Ростислава Ярославича Резанскаго сынъ Глебъ; сиделъ на Резани.
А дети его:
Романъ, бездетенъ,
(54) Да Игорь,
Да Володимиръ,
Да Всеволодъ,
Да Святославъ,
А сели Романъ, да Игорь, да Володимиръ на Резани; а Всеволодъ и Святославъ сели на Проне.
А у Святослава Ярославича у Растиславля брата сынъ Володимиръ, былъ на Резани, бездетенъ.
А Игоревы дети Глебовича Резанскаго:
Ингварь.
Да Юрьи, бездетенъ.
А брата Игорева Володимировы дети Глебовича:
Глебъ, бездетенъ, которой убилъ брата своего Изъяслава и 5 братаничевъ.
Да Констянтинъ,
Да Олегъ,
Да Изъяславъ; убилъ его братъ его Глебъ.
А Ингваревы дети Игоревича:
Романъ,
Да Юрьи,
Да Олегъ.
Романъ и Юрьи бездетны, побиты отъ Царя Батыя, а Ольга брата меньшаго съ собою въ Орду свелъ; а былъ въ Орде 14 летъ, и пришелъ опять на свою вотчину на Резань.
А у Ольга сынъ Романъ; а резали его Татаровя въ Орде по составомъ.
А у Романа Ольговича сынъ Констянтинъ; а былъ онъ поиманъ у Великаго Князя Да(55)нила Александровича Московскаго, а былъ въ поиманье 4 года.
А после Великаго Князя Даниловы смерти казнилъ его Князь Великий Юрьи Даниловичь Московской.
А у Констянтина сынъ Ярославъ, сиделъ на Резани.
А у Ярослава сынъ Иванъ, убиенъ въ Орде.
А у Князя Ивана Ярославича сынъ Князь Иванъ Коротополъ.
И Князь Иванъ Коротополъ убилъ Князя Александра Пронскаго.
А у Князя Александра сынъ Ярославъ; пришедъ тотъ Ярославъ съ Татары къ Резани Князя Ивана Коротопола съ Резани згонилъ, да того лета его и убилъ.
А Князь Ивановъ сынъ Коротополовъ Олегъ, которой былъ советникъ безбожному Мамаю, и Тахтамыша подводилъ, и после того ихъ помирилъ съ Великимъ Княземъ Дмитриемъ съ Донскимъ Сергий Чудотворецъ.
И Князь Великий Димитрей, за Ольгова сына Большова, за Князя Федора, далъ свою дочь Софью.
А другой сынъ у Ольга былъ Родославъ, бездетенъ.
А у Князя Федора Ольговича сынъ Князь Великий Иванъ.
А у Великаго Князя Ивана Федоровича сынъ Василей, остался 8 летъ, и приказалъ его отецъ его Князь Великий Иванъ Великому Князю Василью Васильевичу, и взялъ его Князь Великий Василей на Москву, и по пре(56)ставлении Великаго Князя Василья Васильевича, сынъ его Князь Великий Иванъ Васильевичь, всеа Руссии, далъ за Великаго Князя Василья Резанскаго сестру свою Анну.
А у Великаго Князя Василья Ивановича Резанскаго дети:
Князь Великий Иванъ,
Да Князь Федоръ Третной.
А у Великаго Князя Ивана сынъ Князь Великий Иванъ же; а былъ на Москве поиманъ, а въ царевъ походъ Кримскаго згибъ безвестно.
25.
Родъ Муромскихъ Князей отъ Резанскихъ Князей.
У Святослава Ярославича у Ростиславля брата Резанскаго сынъ Князь Володимиръ; а преставился на Резани.
А у Князя Володимира сынъ Князь Юрьи.
А у Князя Юрья дети:
Князь Володимиръ, бездетенъ,
Да Князь Давыдъ.
У Князя Давыда, сынъ Князь Юрьи.
А у Князя Юрьи сынъ Князь Ярославъ.
А у Ярослава дети:
Князь Юрьи,
Да Князь Василей, бездетенъ.
И въ лето 6862 (1354) Князь Федоръ Глебовичь ходилъ къ Мурому на Князь Юрья Ярославича, и Князя Юрья согна, а самъ сяде на Муроме и пойдоста оба въ Орду.
И Царь дастъ Муромъ Князю Федору Глебовичу, а Князя Юрья емужъ выдалъ, и после того Муромскихъ Князей родъ неведомъ.
(57) 26.
Родъ Пронскихъ Князей отъ Резанскихъ Князей.
Въ лето 6694 (1186) Княжь Глебовы дети Ростиславича Резанскаго поделилися.
Князь Романъ, да Князь Игорь, да Князь Володимиръ сели на Резани.
И техъ родъ писанъ въ Резанскихъ Князехъ.
А Князь Всеволодъ, да Князь Святославъ сели на Проне.
А у Князя Всеволода Пронскаго сынъ Кюръ Михайло; а убилъ его Глебъ Володимировичь Резанской.
А у Князя Святослава Пронскаго дети:
Князь Мстиславъ,
Да Князь Ростиславъ, оба бездетны; а побилъ ихъ дядя ихъ Князь Глебъ Резанской.
А у Кюръ Михайла сынъ Князь Александро Пронской; убилъ его Князь Иванъ Коротополъ Резанской.
А у Князя Александра Пронскаго сынъ Князь Ярославъ Пронской; а на Резани сиделъ же.
А у Князя Ярослава сынъ Князь Володимиръ, а посаженъ былъ отъ Великаго Князя Дмитрея Донскаго на Резани.
А Княжь Володимировъ сынъ Князь Иванъ Пронской пришедъ съ Татары подъ Княземъ Федоромъ Ольговичемъ подъ зятемъ Великаго Князя Дмитрея Донскаго Резань взялъ и селъ на великомъ княжении Резанскомъ, и на Проне, и помирилъ ихъ Князь Великий Василей Дми(58)триевичь Московской, и сели по своимъ княжениямъ. Князь Великий Федоръ Ольговичь селъ на Резани, а Князь Иванъ Володимировичь селъ на Проне.
А у Князя Ивана Володимировича Пронскаго дети:
Князь Федоръ,
Да Князь Иванъ Нелюбъ,
Да Князь Андрей Сухорукой.
А у Князя Федора Пронскаго сынъ Князь Юрья.
А у Князь Юрья сынъ Князь Глебъ.
А Князь Глебовы дети Пронского, Князь Семенъ, да Князь Андрей, збежали въ Литву.
А у Князя Ивана Нелюба сынъ Князь Иванъ.
А у Князя Ивана сынъ Князь Василей Нелюбъ.
А у Князя Василья Нелюба сынъ Князь Иванъ Шемяка; а былъ у Царя и Великаго Князя въ Бояряхъ.
А у Князя Ивана Шемяки дети:
Князь Юрьи; у Царя и Великаго Князя былъ въ Бояряхъ.
Да Князь Иванъ, во иноцехъ Иона, былъ у Троицы въ чернцахъ.
Да Князь Никита; все 3 бездетны.
А у Князя Андрея Сухорука сынъ Князь Дмитрей.
А у Князя Дмитрея Андреевича дети:
1. Князь Юрьи.
(59) 2. Князь Иванъ; оба были у Великаго Князя Василья Ивановича, всеа России, въ Бояряхъ.
И Князь Иванъ взятъ на Оршинскомъ бою въ Литву, и тамъ его и не стало.
3 Князь Федоръ служилъ въ уделе у Князя Андрея Ивановича; былъ у него въ Бояряхъ.
4 Князь Данило; у Царя и Великаго Князя былъ въ Бояряхъ.
А у Князя Юрья Дмитриевича дети:
Князь Федоръ Рыба,
Да Князь Иванъ Баранья Голова, бездетенъ.
Да Князь Андрей Курака, бездетенъ.
Да Князь Дмитрей, бездетенъ.
А у Князя Федора Рыбина сынъ Князь Василей.
Да по росписи пополнено.
У Князя Василья сынъ Князь Иванъ.
А у Князя Ивана сынъ Князь Петръ Ивановичь, былъ въ Бояряхъ.
А у Князя Петра Ивановича дети:
Князь Михайло Петровичь, бездетенъ,
Да Князь Иванъ Петровичь, бездетенъ же; были оба въ Бояряхъ.
А у 2 Княжь Дмитриева сына Андревича у Князя Ивана Андреевича дети:
Князь Иванъ Ивановичь Турунтай; у Царя и Великаго Князя былъ въ Бояряхъ.
Да Князь Семенъ Суръ, бездетенъ.
А у 3 Княжь Дмитриева сына Андреевича у Князя Федора Дмитриевича сынъ Князь Констянтинъ.
(60) А у Князя Констянтина дети:
Князь Андрей,
Да Князь Василей, оба бездетны,
Да Князь Романъ.
Да по росписи пополнено.
У Князя Романа сынъ Князь Василей,
У Князя Василья сынъ Князь Федотъ, бездетенъ.
А у 4 Княжь Дмитриева сына Андреевича у Князь Данилы Дмитриевича дети:
Князь Петръ,
Да Князь Андрей, бездетенъ.
Да Князь Семенъ Даниловичь, былъ въ Бояряхъ.
Да Князь Василей.
И Пронскихъ родъ пресекся.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *