ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ДЕРЖАВНИХ АРХІВАХ УКРАЇНИ

ЗМІСТ
Від упорядників …………………………………………………………….
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
5
Історична довідка …………………………………………………………… 8 Перелік публікацій про метричні книги з фондів Держархіву Донецької області ……………………………………………………………………………… 9 Загальні відомості про фонди, у складі яких містяться метричні книги 9
Православ’я …………………………………………………………………. 80 Римо-католицизм …………………………………………………………… 201 Лютеранство ……………………………………………………………….. 202 Меноніти ………………………………………………………………………. 204 Християни-баптисти ………………………………………………………. 205 Іудаїзм …………………………………………………………………………. 205
Покажчик населених пунктів ……………………………………………… 207 Зворотний покажчик населених пунктів …………………………………. 225
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Історична довідка …………………………………………………………… 228 Загальні відомості про фонд, у складі якого містяться метричні книги 230 Римо-католицизм …………………………………………………………… 230 Іудаїзм ……………………………………………………………………….. 296 Покажчик населених пунктів ……………………………………………… 297 Зворотний покажчик населених пунктів …………………………………. 310
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Історична довідка …………………………………………………………… 312 Загальні відомості про фонд, у складі якого містяться метричні книги 315 Православ’я …………………………………………………………………. 316 Римо-католицизм …………………………………………………………… 429 Лютеранство …………………………………………………………………… 429 Григоріанство ……………………………………………………………….. 430 Іудаїзм ……………………………………………………………………….. 430 Покажчик населених пунктів ……………………………………………… 432 Зворотний покажчик населених пунктів …………………………………. 453
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Історична довідка …………………………………………………………….. 457 Перелік публікацій про метричні книги з фондів Держархіву
Одеської області …………………………………………………………………. 471 Загальні відомості про фонди, у складі яких містяться метричні книги 472
Православ’я …………………………………………………………………. 475 Римо-католицизм …………………………………………………………… 516 Іудаїзм ……………………………………………………………………….. 517
Покажчик населених пунктів ……………………………………………… 520 Зворотний покажчик населених пунктів …………………………………. 521
3
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Історична довідка …………………………………………………………….. 522 Перелік публікацій про метричні книги з фондів Держархіву Полтавської області ……………………………………………………………. 523 Загальнівідомостіпрофонди,ускладіякихмістятьсяметричнікниги 524
Православ’я …………………………………………………………………. 525
Іудаїзм ………………………………………………………………………….. 702 Покажчик населених пунктів ……………………………………………… 703 Зворотнийпокажчикнаселенихпунктів…………………………………. 732
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ………………………………………………………… 734

МІЖАРХІВНИЙ ДОВІДНИК
Том 4
Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей

Головна редакційна колегія серії “Архівні зібрання України”: Ольга Гінзбург (голова), Владислав Верстюк, Віктор Воронін, Іван Кісіль, Володимир Лозицький, Наталія Маковська, Олена Мельниченко, Олексій Онищенко, Діана Пельц, Юлія Прилепішева, Павло Сохань, Ніна Топішко, Наталія Христова, Микола ербак
Упорядники: Вікторія Бондарчук, Ганна Волкотруб, Сергій Зворський
Автори описових статей: Л. Гриневич, Ю. Рябцева (Держархів Донецької обл.), Я. Малишева (Держархів Івано-Франківської обл.), Л. Клименко (Держархів Луганської обл.), О. Набока, І. Золотаренко, Л. Білоусова (Держархів Одеської обл.), В. Донських, О. Корицький, В. Коротенко (Держархів Полтавської обл.)
Затверджено до друку рішенням вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (протокол No 7 від 10 листопада 2010 р.)
Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів. довідник : Том 4 : Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей / Укрдержархів, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський..– К., 2012. – 736 с.
ISBN 966-8225-46-8
Багатотомний міжархівний довідник “Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України” включає відомості про метричні книги, що відклалися в центральних архівах України та в державних архівах областей України. До тому 4 включено відомості про метричні книги, що зберігаються у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей.
Видання призначене для архівістів, істориків, генеалогів, краєзнавців, журналістів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
УДК 930.255 (477) ББК 79.3 (4Укр)я2
© Державна архівна служба України, 2012
© Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства, 2012 © В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський
(упорядкування), 2012
© Автори розділів та історичних довідок, 2012
З-43
ISBN 966-8225-46-8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *